اینترنت پرسرعت رسانه

نرخ تلفن اینترنتی

مقدار اعتبار نام کشور یا قاره قیمت هر دقیقه مکالمه
بیست هزار تومانی آمریکا 42 تومان
کانادا 36 تومان
اروپا 52 تومان
پنجاه هزار تومانی آمریکا 40 تومان
کانادا 34 تومان
اروپا 50 تومان
صد هزار تومانی آمریکا 38 تومان
کانادا 32 تومان
اروپا 48 تومان
برای اطلاع از تعرفه بقیه کشور ها با ما تماس بگیرید.

2013 Rasaneh© All rights reserved
Designed by: Iman.Ejt@gmail.com