اینترنت پرسرعت رسانه

نرخ اینترنت اختصاصی


پهنای باند نام سرویس قیمت یک ماهه (تومان)
64 kbps D-64 39،000
128 kbps D-128 78،000
192 kbps D-192 116،000
256 kbps D-256 150،000
پهنای باند نام سرویس قیمت یک ماهه (تومان)
384 kbps D-384 224،000
512 kbps D-512 280،000
768 kbps D-768 405،000
1024 kbps D-1024 480،000

نرخ اینترنت اشتراکی

128 Kbps
نام سرویس L128-1M-1G L128-1M-3G L128-1M-5G L128-3M-9G L128-6M-18G L128-6M-24G
مدت یک ماهه یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه شش ماهه
حجم 1GB 3GB 5GB 9GB 18GB 24GB
هزینه اشتراک (تومان) 8،000 14،000 23،000 38،000   78،000   107،000
256 Kbps
نام سرویس L256-1M-1G L256-1M-3G L256-1M-5G L256-3M-9G L256-6M-18G L256-6M-30G
مدت یک ماهه یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه شش ماهه
حجم 1GB 3GB 5GB 9GB 18GB 30GB
هزینه اشتراک (تومان) 10،000 17،000 25،000 49،000  99،000  154،000
512 Kbps
نام سرویس L512-1M-1G L512-1M-3G L512-1M-5G L512-3M-9G L512-6M-18G L512-12M-36G
مدت یک ماهه یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
حجم 1GB 3GB 5GB 9GB 18GB 36GB
هزینه اشتراک (تومان) 12،000 21،000 29،000 59،000 117،000 222،000
1024 Kbps
نام سرویس L1024-1M-1G L1024-1M-3G L1024-1M-5G L1024-3M-9G L1024-6M-18G L1024-12M-36G
مدت یک ماهه یک ماهه یک ماهه سه ماهه شش ماهه یک ساله
حجم 1GB 3GB 5GB 9GB 18GB 36GB
هزینه اشتراک (تومان) 25،000 30،000 37،000 87،000 173،000 339،000
به قیمت های فوق 8 درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می شود.

2013 Rasaneh© All rights reserved
Designed by: Iman.Ejt@gmail.com